Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Hyrje në Ekonomi

TEMATIKA 1: ÇFARË STUDION EKONOMIA?1. Objekti i studimit të ekonomisë2. Si i marrin vendimet dhe si ndërveprojnë individët?3. Ekonomia si një e tërë4. Modelet ekonomikePërmbledhje e tematikës 1TË TESTOJMË VETEN TEMATIKA 2: KËRKESA, OFERTA DHE ÇMIMI I TREGUT1. Tregu2. Kërkesa3. Oferta4. Ligji i kërkesës dhe i ofertës5. Elasticiteti6. Llojet e tjera të elasticitetitPërmbledhje e tematikës […]

428 studentët u regjistruan

TEMATIKA 1: ÇFARË STUDION EKONOMIA?
1. Objekti i studimit të ekonomisë
2. Si i marrin vendimet dhe si ndërveprojnë individët?
3. Ekonomia si një e tërë
4. Modelet ekonomike
Përmbledhje e tematikës 1
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 2: KËRKESA, OFERTA DHE ÇMIMI I TREGUT
1. Tregu
2. Kërkesa
3. Oferta
4. Ligji i kërkesës dhe i ofertës
5. Elasticiteti
6. Llojet e tjera të elasticitetit
Përmbledhje e tematikës 2
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 3: KONSUMATORI NË EKONOMINË E TREGUT
1. Konsumatori dhe sjellja e tij
2. Pse duhet të kursejmë?
Përmbledhje e tematikës 3
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 4: FILLIMI I NJË BIZNESI DHE FINANCIMI I TIJ
1. Firma dhe objektivat e saj
2. Fillimi i një biznesi
3. Format dhe kategorizimi i sipërmarrjeve (firmave)
4. Financimi
Përmbledhje e tematikës 4
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 5: PRODHIMI, KOSTOJA DHE TË ARDHURAT E FIRMËS
1. Prodhimi
2. Kostot e firmës
3. Të ardhurat
Përmbledhje e tematikës 5
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 6: STRUKTURA E TREGUT
1. Strukturat e tregut dhe konkurrenca
2. Konkurrenca e plotë
3. Tregu monopol
4. Konkurrenca monopolistike dhe oligopoli
Përmbledhje e tematikës 6
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 7: TREGJET E FAKTORËVE TË PRODHIMIT
1. Puna si faktor kryesor i procesit të prodhimit
2. Kapitali si faktor prodhimi
3. Matja e faktorit “kapital”
Përmbledhje e tematikës 7
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 8: ROLI I QEVERISË NË EKONOMINË E TREGUT
1. Roli i qeverisë në ekonomi
2. Funksionet e qeverisë si arbitër
3. Qeveria si menaxhere
4. Taksimi
5. Deficiti buxhetor dhe borxhi publik
Përmbledhje e tematikës 8
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 9: PARAJA DHE INSTITUCIONET FINANCIARE
1. Paraja dhe zhvillimi i saj
2. Oferta monetare dhe roli i bankave
3. Funksionet e Bankës Qendrore të Shqipërisë
Përmbledhje e tematikës 9
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 10: TREGUESIT KRYESORË MAKROEKONOMIKË
1. Treguesit makroekonomikë dhe produkti i përgjithshëm
2. Çfarë përfshihet në llogaritjen e PBB-së?
3. Metodat e matjes së PBB-së
4. Inflacioni
5. Papunësia
6. Cikli i biznesit
Përmbledhje e tematikës 10
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 11: STABILITETI EKONOMIK DHE POLITIKAT MAKROEKONOMIKE
1. Stabiliteti dhe politikat ekonomike
2. Kritikat për politikën monetare dhe fiskale
Përmbledhje e tematikës 11
TË TESTOJMË VETEN

TEMATIKA 12: NDËRVARËSIA DHE PËRFITIMET NGA TREGTIA NDËRKOMBËTARE
1. Përparësitë absolute dhe krahasuese
2. Shkaqet e tregtisë ndërmjet vendeve
3. Tregtia e lirë dhe proteksionizmi
Përmbledhje e tematikës 12
TË TESTOJMË VETEN

Bëhu i pari që shton një vlerësim.

Ju lutem, futu për të lënë një vlerësim

Përfshin

152.59
43 leksione
Kjo faqe interneti përdor cookie dhe kërkon të dhënat tuaja personale për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit.