Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle
0
0 vlerësime

Bazat e Menaxhimit të Projekteve

374 Studenta Regjistruar
  • Përshkrimi
  • Kurrikula
  • Vlerësimi

Bazat e Menaxhimit të Projekteve

Ky kurs ju mëson se si t’i menaxhoni projektet tuaja në mënyrë më efektive nga fillimi deri në fund. Temat kryesore do të jenë:

– konceptet e përgjithshme të menaxhimit të projekteve

– definimi i projektit

– planifikimi i projektit tuaj

– lansimi i projektit dhe monitorimin dhe kontrollimin e performansës së tij

 

1. EKSPLORIMI I MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE

• Definimi i projektit

• Definimi i menaxhimit të projekteve

• Kërkesat për menaxher të projekteve

• Pesë proceset e menaxhimit të projekteve

• Menaxhimi tradicional vs agjil

• Eksplorimi i opsioneve softuerike për menaxhim të projekteve

 2. INICIMI I PROJEKTIT

• Inicimi i projektit

• Shkruarja e formulimit të problemit

• Definimi i qëllimeve dhe objektivave të projektit

• Zgjedhja e një strategjie

• Mbledhja e kërkesave

• Kuptimi i rezultateve të pritshme dhe i kritereve të suksesit

• Identifikimi i supozimeve dhe kuptimi i rreziqeve

• Krijimi i formulimit të skopit

• Identifikimi i akterëve

• Shkrimi i business case për projektin tuaj

• Marrja e aprovimit

• Shkrimi i charter-it të projektit

 

3. PLANIFIKIMI I PROJEKTIT

• Planifikimi i projektit

• Zhvillimi i Planit të Menaxhimit të Projektit

• Kuptimi i WBS-ve

• Ndërtimi i një WBS-je

• Definimi i pakove të punës

• Definimi i aktiviteteve

• Ndërtimi i orarit

• Identifikimi i resurseve

• Ndërtimi i buxhetit të projektit

• Identifikimi i rreziqeve

• Krijimi i planit të menaxhimit të rreziqeve

• Përpilimi i planit të komunikimit

• Zhvillimi i planit të menaxhimit të cilësisë

• Përpilimi i planit të menaxhimit të ndryshimit

• Planifikimi i menaxhimit të prokurimit

 

4. NDËRTIMI I ORARIT TË PROJEKTIT

• Vlerësimi i kohës

• Krijimi i varësive ndërmjet detyrave

• Kuptimi i përpjekjes,  kohëzgjatjes dhe njësive

• Përdorja e Milestone-ave

• Bërja e orarit realist

• Kuptimi i rrugës kritike

• Kuptimi i metodës së zingjirit kritik

• Shkurtimi i orarit

• Dokumentimi i baseline-it

 

5. EKZEKUTIMI, MONITORIMI DHE KONTROLLIMI I PROJEKTIT

• Nisja e projektit pas planifikimit

• Ekzekutimi i projektit

• Krijimi dhe zhvillimi i ekipit

• Kuptimi i dinamikës së ekipit

• Menaxhimi i resurseve të ekipit

• Mbledhja e shënimeve

• Vlerësimi i progresit

• Kuptimi i analizës së vlerës së fituar

• Raportimi për progresin tuaj

• Kuptimi i matjeve financiare

• Komunikimi efektiv

• Administrimi efektiv i takimeve

• Kthimi i një projekti në binarë

• Menaxhimi i ndryshimit, rrezikut dhe cilësisë

 

6. PËRMBYLLJA E PROJEKTIT

• Përmbyllja e projektit

• Marrja e pranimit nga klienti

• Dokumentimi i mësimeve të mësuara

• Përgatitja e raportit përmbyllës dhe arkivimi

• Mbyllja e kontratave dhe e kontove, dhe tranzicioni

 

7. PËRMBLEDHJE

• Konceptet hyrëse

• Korniza e procesit

• Menaxhimi i integrimit të projektit

• Menaxhimi i skopit

• Menaxhimi i kohës

• Menaxhimi i kostos

• Menaxhimi i cilësisë

• Menaxhimi i resurseve njerëzore

• Menaxhimi i komunikimeve

• Menaxhimi i rreziqeve të projektit

• Menaxhimi i prokurimit

• Përgjegjësia profesionale

 

PËRFUNDIM

• Çka tutje?