Keni Pyetje?
Mesazhi u dërgua. Mbylle

Matematika Klasa 12

Kuptimi i matricës Llojet e matricave Barazimi i matricave. Shumëzimi i matricës me skalar Mbledhja e matricave Shumëzimi i matricave Ushtrime – Veprimet me matrica Determinantet (përcaktorët) e rendit të dytë Determinantet (përcaktorët) e rendit të tretë Rregulla e Sarusit për njehsimin e determinantës së rendit të tretë Rregulla e trekëndëshit për njehsimin e determinantës […]

2 190 studentët u regjistruan

Kuptimi i matricës
Llojet e matricave
Barazimi i matricave. Shumëzimi i matricës me skalar
Mbledhja e matricave
Shumëzimi i matricave
Ushtrime – Veprimet me matrica
Determinantet (përcaktorët) e rendit të dytë
Determinantet (përcaktorët) e rendit të tretë
Rregulla e Sarusit për njehsimin e determinantës së rendit të tretë
Rregulla e trekëndëshit për njehsimin e determinantës së rendit të tretë
Vetitë e determinantës
Ushtrime – Determinantat (përcaktorët)
Sistemi i ekuacioneve lineare
Zgjidhja e sistemit të dy ekuacioneve lineare me dy të panjohura, me anë të determinantave – Rregulla e Kramerit
Zgjidhja e sistemit të tri ekuacioneve lineare me tri të panjohura, me anë të determinantave – rregulla e Kramerit
Ushtrime- Zgjidhja e sist. të ekuacioneve lineare me rregullën e Kramerit
Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me metodën e eliminimit (Gausit)
Ushtrime – Zgjidhja e sistemit të ekuacioneve lineare me meoden e eliminimit (Gausit)
Kuptimet themelore mbi vektorët
Veprimet me vektorë
Mbledhja e vektorëve
Zbritja e vektorëve
Shumëzimi i vektorit me skalar
Vektori njësi
Vektorët komplanarë. Zbërthimi i vektorit në komponente
Projeksioni i vektorit
Trajta koordinative e vektorit
Trajta koordinative e vektorit kur dihen koordinatat e skajeve të tij. Vektorët
Rrezevektori i pikës në hapësirë dhe këndet
Trajta koordinative e vektorit të dhënë në hapësirë
Varësia dhe pavarësia lineare e vektorëve
Produkti skalar i vektoreve
Vetite e prodhimit skalar te vektoreve
Shprehja e prodhimit skalar të vektorëve me anë të koordinatave
Largësia ndërmjet dy pikave
Intensiteti i vektorit dhe këndi ndërmjet vektorëve
Zbatime gjeometrike të vektorëve
Ndarja e segmentit në një raport të dhënë
Syprina e trekëndëshit me njërin kulm në origjinë të sistemit koordinativ
Syprina e trekëndëshit me kulme të çfarëdoshme
Prodhimi vektorial i vektorëve
Prodhimi vektorial i vektorëve të dhënë me koordinata
Produkti i përzier i vektorëve
Ushtrime Algjebra vektoriale
Sistemi i ekuacioneve me dy të panjohura kur njëri është linear e tjetri kuadratik
Sistemi i ek që përmbajnë gjymtyrë të trajtës ax^2 dhe by^2 si dhe gjymtyrë të lira
Ushtrime – Sistemet e ekuacioneve jolineare

Bëhu i pari që shton një vlerësim.

Ju lutem, futu për të lënë një vlerësim

Përfshin

785.39
47 leksione
Kjo faqe interneti përdor cookie dhe kërkon të dhënat tuaja personale për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit.